Kik vagyunk

Webhelyünk címe : https://natursikk.hu.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért gyűjtjük azokat

Hozzászólások

Amikor a látogatók megjegyzéseket fűznek a webhelyre, összegyűjtjük a megjegyzés űrlapon szereplő adatokat, valamint a látogató IP-címét és a böngésző felhasználói ügynököit, hogy segítsük a spam észlelését.

Az e-mail címéből létrehozott névtelen karakterláncot (hash-nak is nevezzük) eljuttathatjuk a Gravatar szolgáltatáshoz, hogy megnézze, használja-e azt. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi politikája itt érhető el: https://automattic.com/privacy/. A megjegyzés jóváhagyása után a profilképe látható a nyilvánosság számára a megjegyzés összefüggésében

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztatás:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítása, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
  A személyes adatok:
  a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A tájékoztatás célja
Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Fitt Sikk Kft (székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor utca 15.; adószám: 26391986-2-07, cégjegyzékszám:) által a www.cafemandala.hu weboldalon és a kapcsolódó Facebook, Youtube és Instagram oldalon (továbbiakban, mint “weboldalakon”), valamint a székhelyén alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleit tájékoztassa.
Az adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.cafemandala.hu honlapon és a hozzákapcsolódó Facebook oldalon, Youtube csatornán valamint Instagram oldalon keresztül történő kapcsolat felvételi, vásárlási, regisztrációs és közzétételi tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető.

Adatkezelő
Név: Fitt Sikk Kft (a továbbiakban, mint „Társaság”)
Székhely: : 8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor utca 15.
Telefonszám: +36 30 758 6402
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.natursikk.hu

Tárhelyszolgáltató:
Név: Hostinger
Székhely:
Telefonszám:
E-mail:
Weboldal:

További adatfeldolgozók
A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:
Számlázás:
Név: KBOSS.hu Kft
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Telefonszám: +36 30 35 44 789
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.szamlazz.hu

Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megadott személyes adatokhoz a Társaság munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az adatkezelések jogalapja és célja

Regisztráció a Társaság honlapján
Adatkezelés célja: A Társaság szolgáltatásainak megrendelése, igénybe vétele
Kezelt adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
A Társaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez regisztráció szükséges a weboldalon. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Ajánlatkérés és kapcsolatfelvétel
Adatkezelés célja: információkérés, ajánlatkérés teljesítése, kapcsolattartás
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása
Adattárolás határideje: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 90 nap elteltével a Társaság törli a személyes adatokat
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolat felvételi és az ajánlatkérő űrlap kitöltése esetén.

Számlázás
Adatkezelés célja: jogszabályi és törvényi kötelezettség teljesítése
Kezelt adatok köre: magánszemély neve, címe, email címe
Adatkezelés jogalapja: 2007. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. törvény, valamint a 1995. évi CXVII. törvény alapján
Adattárolás határideje: jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

Kapcsolattartási adatok kezelése
Adatkezelés célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogorvoslat érvényesítése
Kezelt adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója
Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján valamint szerződés megszűnését követően jogos érdek alapján,
Adattárolás határideje: az üzleti kapcsolat végét követő 5 évig, illetve az érintett képviselői minőségének fennállásáig
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat felvételi lehetőség biztosítás. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

Szerződés teljesítése céljából történő adatkezelés
Adatkezelés célja: szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: természetes személyek nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák)
Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap alapján, a szerződés megszűnését követően pedig jogos érdek alapján
Adattárolás határideje: a szerződés megszűnését követő 5 év
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek adatait. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv.-ben és a jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.
A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja: Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés intézése az Adatkezelőnél
Kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, bejelentés dátuma, bejelentés tárgya
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6) ‐ (7) bekezdései
Adattárolás határideje: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdés alapján a panasz megválaszolásától számított 5 év
Adattárolás módja: elektronikus és papír alapú
Amennyiben valaki panasszal kíván élni az Adatkezelő irányába, azt megteheti elektronikus úton küldött levelében, vagy telefonon. Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a fogyasztónak.

Vásárlás a Társaság weboldalán
Adatkezelés célja: Szerződés teljesítése
Kezelt adatok köre: vásárlók neve, lakcíme, szállítási címe, telefonszáma, email címe, bankszámlaszáma,
Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése
Adattárolás határideje: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vásárlás esetén a vásárlás teljesítését követő 2 évig a Ptk. termékszavatosság érvényesíthetőségét figyelembe véve
Adattárolás módja: elektronikusan és papír alapon
Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Társaság honlapján vásárol.
Marketing célú adatkezelések
Adatkezelés célja: A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
Az adatkezelés határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés a Társaság közösségi oldalain: Facebook, Youtube és Instagram
Adatkezelés célja: A Társaság termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése
Kezelt adatok köre: regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattárolás módja: elektronikusan
A Társaság a Facebook, Youtube és Instagram oldalt tart fent, ahol közzéteszi jelen adatvédelmi tájékoztatását, illetve linket helyez el, amelyen az érintett bármikor elérheti.
Az adatkezelés a Facebook.com, Youtube.com illetve az Instagram.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak szabályozása vonatkozik.

Harmadik országba történő adattovábbítás
Amennyiben az adatokat külföldre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, minden esetben megvizsgáljuk, hogy az adott ország vagy szervezet megfelelő-e az adatvédelmi elvárásoknak.
Az Európai Unión belül, az országok adatkezelése és demokráciájuk fejlettsége megfelelő ehhez, azonban ha az EU-n kívülre továbbítja a Társaság a személyes adatokat, akkor megvizsgáljuk, hogy ez az ország megfelel-e az elvárásoknak.
Harmadik országba történő adattovábbítás alá tartoznak a Gmail-en, Facebookon és az Instagramon küldött üzenetek, Dropbox és Google Drive használata valamint Mailchimp hírlevél szolgáltató használata, mivel ezen szolgáltatók szerverei valószínűsíthetően az EU-n kívül helyezkednek el.
Társaságunk, csak előzetes kockázatelemzést követően veszi igénybe ezen szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat.
Rendelkezés a személyes adatokkal
Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 30 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.
A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).
A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A Társaság minden olyan esetben értesíti a magánszemélyt, amikor annak személyes adatát érintően adatvédelmi incidens történt és megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a személyes adat tulajdonosát ne érje veszteség.
Tájékoztatás az érintettek jogairól
E pontban az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen kivéve, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja az adatkezelést a Rendeletben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.


Adatbiztonsági intézkedések
A Társaság a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Biztonsági másolatot a tárhelyünkön tartunk.
A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A személyes adatok tárolása
A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen, telefonon és a tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet a weboldal munkatársai ismernek. Az elektronikus számláink tárolására felhő alapú szolgáltatást veszünk igénybe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton a 8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor utca 15. címen, – e-mail útján az [email protected] e-mail címen.

Egyéb információk
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, az érintett a bíróság előtt gyakorolhatja jogérvényesítési lehetőségeit, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Elnök: dr. Péterfalvi Attila
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]
Székesfehérvár, 2019.05.07

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Natursikk adatvédelmi irányelve

Az natursikk-nál, amely elérhető a www.natursikk.hu weboldalon, egyik fő prioritása a látogatók magánélete. Ez az adatvédelmi politika dokumentum olyan típusú információkat tartalmaz, amelyeket az acipo gyűjt és rögzít, és hogyan használjuk azokat.

Ha további kérdése van, vagy további információra van szüksége az adatvédelmi politikánkról, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk e-mailben a [email protected] címen.

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Az Ön adatainak adatkezelője vagyunk.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának Acipő jogalapja az általunk összegyűjtött személyes adatoktól és az információ összegyűjtésének konkrét körülményeitől függ:

 • Acipő-nek szerződést kell kötnie veled
 • Ön engedélyt adott Acipőnek erre
 • A személyes adatainak feldolgozása az Acipő jogos érdekeinek felel meg
 • Acipőnek be kell tartania a törvényt

Az Acipő az Ön személyes adatait csak addig tárolja, amíg ez a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokhoz szükséges. Az Ön adatait olyan mértékben fogjuk megőrizni és felhasználni, amely a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és az irányelveink érvényesítéséhez szükséges. Adatvédelmi irányelveinket a GDPR Privacy Policy Generator segítségével hoztuk létre .

Ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakosa van, akkor rendelkezik bizonyos adatvédelmi jogokkal. Ha szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat tartunk rólad, és ha azt akarja, hogy eltávolítsuk rendszerünkből, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Bizonyos körülmények között a következő adatvédelmi jogokkal rendelkezik:

 • A velünk kapcsolatos információk elérésének, frissítésének vagy törlésének joga.
 • A helyesbítés joga.
 • A tiltakozás joga.
 • A korlátozás joga.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog
 • A hozzájárulás visszavonásának joga

Naplófájlok

Az acipo a naplófájlok használatának szokásos eljárását követi. Ezek a fájlok naplózják a látogatókat, amikor webhelyeket látogatnak meg. Ezt minden hosting cég végzi, és a hostolási szolgáltatások elemzésének egy részét is. A naplófájlok által összegyűjtött információk magukban foglalják az internetprotokoll (IP) címeket, a böngésző típusát, az Internet szolgáltatót (ISP), a dátumot és az időbélyeget, a hivatkozó / kilépő oldalakat és esetleg a kattintások számát. Ezek nem kapcsolódnak semmilyen személyesen azonosítható információhoz. Az információ célja a trendek elemzése, a webhely adminisztrációja, a felhasználók weboldalon történő mozgásának nyomon követése és a demográfiai információk összegyűjtése.

Sütik és webjelzők

Mint minden más weboldal, az acipo „sütiket” is használ. Ezeket a sütiket olyan információk tárolására használják, beleértve a látogatók preferenciáit, valamint a weboldal azon oldalait, amelyekhez a látogató hozzáférett vagy meglátogatott. Az információkat arra használják, hogy optimalizálják a felhasználói élményt azáltal, hogy a weboldal tartalmát a látogatói böngésző típusa és / vagy egyéb információk alapján testreszabják.

Google DoubleClick DART Cookie

A Google webhelyünk egyik harmadik gyártója. Ezenkívül sütiket (DART sütik) is használ, hogy hirdetéseket jelenítsen meg webhelyünk látogatói számára a www.website.com és más internetes webhelyek látogatása alapján. A látogatók azonban dönthetnek úgy, hogy elutasítják a DART sütik használatát, ha meglátogatják a Google hirdetési és tartalmi hálózat adatvédelmi irányelveit a következő URL-en – https://policies.google.com/technologies/ads

Reklámpartnereink

Egyes webhelyünkön szereplő hirdetők sütiket és webjelzőket használhatnak. Az alábbiakban felsoroljuk hirdetési partnereinket. Mindegyik hirdetési partnerünk rendelkezik saját adatvédelmi politikával a felhasználói adatokra vonatkozó irányelveivel kapcsolatban. A könnyebb hozzáférés érdekében az alábbiakban hivatkozunk az adatvédelmi politikájukra.

Adatvédelmi irányelvek

Megkeresheti ezt a listát, és megkeresheti az acipo egyes hirdetési partnereinek adatvédelmi irányelveit.

A harmadik féltől származó hirdetési szerverek vagy hirdetési hálózatok olyan technológiákat használnak, mint a cookie-k, a JavaScript vagy a webjelzők, amelyeket a megfelelő hirdetésekben és az acipo-ban megjelenő linkekben használnak, amelyeket közvetlenül a felhasználó böngészőjébe küldnek. Ezek automatikusan megkapják az Ön IP-címét. Ezeket a technológiákat használják hirdetési kampányaik hatékonyságának mérésére és / vagy a meglátogatott webhelyeken látható hirdetési tartalom személyre szabására.

Vegye figyelembe, hogy az acipo nem fér hozzá vagy nem tudja ellenőrizni ezeket a sütiket, amelyeket harmadik fél hirdetők használnak.

Harmadik fél adatvédelmi politikája

Az acipo adatvédelmi irányelve nem vonatkozik más hirdetőkre vagy webhelyekre. Ezért azt javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik felek hirdetésszervereinek vonatkozó adatvédelmi irányelveit a részletesebb információkért. Tartalmazhatja gyakorlataikat és utasításokat az egyes lehetőségek lemondásának módjáról. Ezen adatvédelmi irányelvek és linkeik teljes listáját itt találja: Adatvédelmi irányelvek linkek.

Dönthet úgy, hogy az egyes böngészőbeállításokon keresztül letiltja a sütik használatát. Ha részletesebb információt szeretne kapni a cookie-k kezeléséről az egyes webböngészőkkel, megtalálhatja azokat a böngészők megfelelő webhelyein. Mik a sütik?

Gyerekekkel kapcsolatos információk

Prioritásunk egy másik része a gyermekek védelmének növelése az internet használata közben. Arra biztatjuk a szülõket és gyámot, hogy figyeljék meg online tevékenységeiket, vegyenek részt azokban, és / vagy figyeljék és irányítsák.

az acipo tudatosan nem gyűjt személyes azonosítandó információt 13 év alatti gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy gyermeke ilyen jellegű információt adott weboldalunkon, erősen ösztönözjük Önt, hogy azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot, és mindent megteszünk azért, hogy haladéktalanul eltávolítsuk ilyen információt a nyilvántartásunkból.

Csak online adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelveink csak az online tevékenységeinkre vonatkoznak, és a webhely látogatói számára érvényesek azokra az információkra vonatkozóan, amelyeket megosztottak és / vagy az acipo-ban gyűjtöttek. Ez az irányelv nem vonatkozik semmilyen információra, amelyet offline vagy a weboldalon kívüli csatornákon keresztül gyűjtöttek.

Beleegyezés

Webhelyünk használatával Ön hozzájárul az adatvédelmi irányelveinkhez, és elfogadja azok feltételeit.

——————————————————————————-

Annak módja, hogy a felhasználók (és a vendégek) személyes adatokat és / vagy eltávolítást kérjenek

A kérelmek, például a személyes adatok iránti kérelmek kezeléséhez valamilyen felhasználói felületre vagy rendszerre van szükség ahhoz, hogy nyomon tudja követni a kérelmet, a kérelem állapotát és a kérelem dátumát. A GDPR megköveteli, hogy a kérelmekre 30 napon belül válaszoljunk.

Ennek elősegítésére kérdezési rendszert hozunk létre a WordPressen belül, hogy ezzel foglalkozzunk.

43481-április-9.png
Milyen lehet a kérések felhasználói felülete

A fent bemutatott felhasználói felület javításként került benyújtásra a # 43481 számban . Az alapáram a v1-ben a következő:

 1. A felhasználó kérést küld kapcsolatfelvételi űrlapon vagy más kapcsolatfelvételi módszerrel.
 2. Az adminisztrátor hozzáadja a kérést a WordPress irányítópulton keresztül.
 3. A felhasználó ellenőrzi a kérelmet.
 4. A rendszergazda válaszol a kérésre, pl. A kért adatok elküldésével.
 5. A kérelmet nyomon követés céljából megőrzik, vagy eltávolítják.

Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználó valóban az, akiről állítják (emlékezzen az e-mailek megtévesztésére!), Létrehoztunk egy mechanizmust, amelyben a WordPress megerősítő e-mailt küld a felhasználónak egy linkkel, amelyre kattintva megerősítheti a műveletet. Ez hasonló a WordPress „jelszó megváltoztatása” folyamatához, de általánosabb. Ezt beküldték a # 43443 számon .

s31c4pdznjnmauozSpark%20-%20Inbox%202018-03-05%2017-32-34.png (746×507) 2018-03-05 18-14-40.png

A kérelmek nyomon követhetők, és a következő állapotokkal rendelkezhetnek:

 • Függőben levő
 • Megerősített
 • nem sikerült
 • befejezték

Ez az! Összevonás esetén továbblépünk a „következő lépések” oszlopba, amely gombokat és linkeket tartalmaz az export fájlok és így tovább a kérelmezőhöz.

A személyes adatok exportáló rendszere

Ennek következő része a tényleges export fájl generálása. Ez exportálja az adott e-mail címhez kötött összes személyes adatot emberi olvasható formátumban.

Hogyan működik ez technikailag:

 • Megtalálódik egy WordPress végpont, és szűrőt futtatnak az adatok exportálók listájának összegyűjtésére a különféle bővítményekről és magáról.
 • Minden adat-exportálót felhívunk, és az egyes bővítmények exportőrei a megadott e-mail cím alapján visszaadják a személyes adatokat.
 • Az exportőrök támogatják a lapozást, és az összes hívást külön kérés útján kell megtenni az időtúllépések megakadályozása érdekében.
 • Az összes adat hozzá van csatolva egy export fájlhoz. Ezt azután kiszolgálják az adminnak.

A fő trac jegy ehhez: # 43438 . Ez aktiválja a beépülő modulok műveleteit és szűrőit. Ez a prototípus itt működik a WooCommerce folyamatban lévő bevezetésével .

Egy másik kapcsolódó jegy a # 43440, amely a WordPress megjegyzés adatait exportálja.

Végül, a # 43551 javítja az export kiszolgálásának adminisztrátorokhoz történő felhasználását; HTML-fájlként egy hordozható és ember által olvasható ZIP-fájlban!

43551.2.png
Minta exportáló fájl

Mire dolgozik még a WordPress mag?

Néhány egyéb eszköz, amelyet a WordPress-ben készítenek:

Ha szívesen járul hozzá, akkor a WordPress összes GDPR kérdését itt trac címkézi .

Számos megbeszélés is zajlik a WordPress Slack-ban, a # gdpr-megfelelőségi szobában. Csatlakozz hozzánk!